Saturday, June 20, 2015

Sumbangan Peneroka Maju Setapak

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah (Land Development Ordinance) 1956. Menjangkaui usia ke 59, FELDA yang diperuntukkan di bawah Akta (Pindaan 1991) turut memberi perhatian kepada fungsi kelestarian yang melibatkan kalangan peneroka dan generasinya dalam membantu, membimbing, menasihati, mengurus dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan skop pertanian dengan pesatnya dalam industri dan pengkomersialan dengan sosial penempatan dalam kawasan FELDA.

Kepentingan dan peranan faktor pendidikan dalam pembangunan sumber manusia telah menyebabkan masyarakat dunia memberi tumpuan khusus terhadap pembangunan pendidikan. Pelaburan dalam pendidikan memberi impak besar ke atas pembangunan ekonomi sesebuah negara. Di Malaysia, pembangunan pendidikan dijadikan strategi utama Dasar Ekonomi Baru yang bermatlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Masyarakat mempunyai harapan besar terhadap pendidikan yang memberi peluang kepada generasi akan datang untuk mobiliti sosial dan sekaligus bebas daripada belenggu kemiskinan.

Pembangunan pendidikan di FELDA (Federal Land Development Authority) adalah selari dan selaras dengan program pendidikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang berusaha untuk melahirkan sumber manusia negara yang berkebolehan. Pelbagai program tambahan pembelajaran telah dilaksanakan untuk memastikan kejayaan pelajar dalam pelajaran mereka dan seterusnya sebagai jaminan masa depan generasi muda FELDA. Pihak FELDA sendiri telah mengeluarkan peruntukan yang besar untuk membiayai program pendidikan tambahan untuk dilaksanakan di semua sekolah di seluruh tanah rancangan yang dikelolakan oleh FELDA sejak tahun 1994.

Tambahan pula sejak bulan April 2004, FELDA telah diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan menteri yang bertanggungjawab ke atas FELDA ketika itu adalah Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dan kini dipertanggungjawapkan kepada Y.B Datuk Haji Ahmad Haji Maslan, Timbalan Menteri Kewangan 2.

Matlamat pembangunan pendidikan FELDA ialah untuk meningkatkan taraf pendidikan generasi kedua FELDA supaya pencapaian pendidikan mereka tidak berbeza berbanding dengan golongan lain di luar FELDA. Banyak kemajuan yang dicapai oleh remaja FELDA tetapi ramai juga yang kurang berjaya. Sejak FELDA ditubuhkan pada Julai 1965, sejumlah 114,897 buah keluarga telah ditempatkan di 304 buah tanah rancangan di seluruh negara. Sejak itu juga dianggar sejumlah 700,000 orang generasi kedua FELDA telah dilahirkan (data FELDA 1999). Daripada jumlah itu, sebahagian besar mereka berjaya melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan berjaya dalam bidang masing-masing. Malah terdapat lebih 6,000 orang generasi ketiga dan keempat FELDA kini sedang menuntut di IPT tempatan dan luar negara. 

Sehubungan itu, FELDA atas sikap tanggungjawapnya telah mengambil langkah yang proaktif berdasarakan penghidupan masyarakat peneroka dan aspirasi mereka terutamanya kepada menyediakan permulaan yang kondusif yang bermakna buat generasi muda di dalam bentuk pendidikan. Sebagai galakan ke arah pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dan kemajuan diri, FELDA telah menaja 30% daripada jumlah pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang ditanggung oleh anak-anak FELDA yang layak melanjutkan pelajaran mereka ke menara gading sejurus bagi mengurangkan bebanan kewangan yang ditanggung mereka.

Menyedari kos sara hidup yang semakin meningkat dan bagi membantu meringkankan tanggungan sementara ke atas keluarga, PTPTN bukan sahaja membuka peluang kepada anak masyarakat Bumiputera meningkatkan taraf sosio-ekonomi keluarga malah turut dikongsikan kepada rakyat Malaysia yang melanjutkan pelajaran mereka.

Kini semua anak FELDA yang berkelayakan mendapat pinjaman PTPTN bermula 1hb Januari 2014 (tarikh surat tawaran PTPTN) di universiti-universiti terpilih.  Pengecualian diskaun yang diberikan kepada anak-anak peneroka FELDA merupakan satu daya inisiatif FELDA dalam meningkatkan kualiti hidup masyarakat peneroka. 

Jemaah Menteri pada 5 September 2012 telah bersetuju menanggung sebahagian daripada kos pengajian anak-anak warga FELDA melalui surat bertarikh 13 Mac 2014 untuk menanggung 30% daripada keseluruhan pinjaman PTPTN anak FELDA yang berjaya menamatkan pengajian.

Tidak dapat dinafikan, dewasa ini, FELDA kerap menjadi bahan serangan fitnah difitnah dari pelbagai sudut oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan berniat buruk secara terus atau bersembunyi usaha-usaha murni Kerajaan di dalam membela untung nasib rakyatnya.

Tanah rancangan FELDA merupakan satu model pembangunan tanah yang paling berjaya di Malaysia. Model pembangunan ini berjaya men”tranformasi”kan kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman kepada sebuah kawasan petempatan yang lebih moden dan kawasan perladangan komersil. Seiring dengan itu juga, kejayaan FELDA sebagai agen pembangunan tanah luar bandar dan wilayah dapat dilihat dari segi peningkatan taraf hidup terutamannya bidang pendidikan anak-anak peneroka.

Hasilnya sehingga kini telah ramai generasi kedua FELDA berjaya dalam pelajaran dan berjawatan tinggi dalam pelbagai sektor malah kecemerlangan ini diteruskan oleh generasi ketiga dan keempat. Sesungguhnya kepelbagaian inisiatif berjaya mematahkan buruk sangka dan persepsi buruk yang FELDA telah “BANKRUPT”.


Kebenarannya FELDA terus memberikan sumbangan kepada imej dan ekonomi negara dengan menitikberatkan golongan peneroka dan generasi akan datang khususnya serta rakyat Malaysia, amnya demi masa depan FELDA dan Malaysia yang cemerlang.

No comments:

Post a Comment